پادکست فارسی رادیو هزارسرو - روانشناسی آرامش | رضا بالغی!

پادکست فارسی رادیو هزارسرو - روانشناسی آرامش | رضا بالغی!

51 Episodes
صحبت هایی در مورد آرامش، نگرش، و موسیقی **هزارسرو حامی و مروج عقلانیت، روش علمی و واقعیت هست و به شدت از توصیه‌های حساب نشده‌ی کتاب/کانال/سمینارهای خودیاری امروزی که پر از توصیه‌های آرمانی هستند اجتناب می‌کند.

Episodes

صحبت هایی در مورد آرامش، نگرش، و موسیقی **هزارسرو حامی و مروج عقلانیت، روش علمی و واقعیت هست و به شدت از توصیه‌های حساب نشده‌ی کتاب/کانال/سمینارهای خودیاری امروزی که پر از توصیه‌های آرمانی هستند اجتناب می‌کند.